Правила внутрішнього службового розпорядку

 

Розпорядок роботи райдержадміністрації:

8.00 – 17.00

п’ятниця - 8.00 – 15.45

обідня перерва

12.00 – 12.45

 

Увага! Перенесення робочих днів у 2020 році

В апараті та структурних підрозділах Розівської районної державної адміністрації перенести у 2020 році робочий день з:

понеділка 6 січня – на суботу 11 січня. 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол №1 загальних зборів

державних службовців

Розівської райдержадміністрації

Запорізької області

від 26.07.2016

 

ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку для працівників Розівської районної
державної адміністрації Запорізької області

 

І. Загальні положення

 

 1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Розівської районної державної адміністрації Запорізької області, режим роботи, умови перебування державного службовця в органі державної влади та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 2. Службова дисципліна в державному органі грунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в державному органі затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців державного органу за поданням керівника державної служби в державному органі (далі – керівник державної служби) і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі цих Типових правил.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у цьому органі, під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

 

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 2. У райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; обідня перерва з 12 годин до 12.45 годин; вихідні дні – субота і неділя.
 3. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 4. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 5. Облік робочого часу у державному органі здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу (далі – журнал) або за допомогою відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель державного органу (далі – система обліку робочого часу).

Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою до служби управління персоналом державного органу.

 1. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі державного органу у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника. У державному органі може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

 

 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника державної служби щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування державного службовця в райдержадміністрації у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

 1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за розпорядженням керівника державної служби, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник державної служби за потреби може залучати державних службовців цього державного органу до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється службою управління персоналом і затверджується керівником державної служби за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається службою управління персоналом керівнику державної служби для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 3. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті такого державного органу.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

 1. Керівник органу державної влади зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником органу державної влади покладені відповідні функції в такому органі.

 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в органі державної влади відповідає керівник державного органу та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VІІІ. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 

 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у відповідному державному органі особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою відповідного державного органу, керівником служби управління персоналом цього органу та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником державної служби, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.

 

Нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації

 

Розівська районна державна адміністрація у своїй роботі керуються Конституцією України, Законом України ”Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року, і Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року.

 

Місія Розівської райдержадміністрації

Розівська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Розівського району Запорізької області.

 

Розівська районна державна адміністрація на території Розівського району Запорізької області забезпечує:

 • Виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
 • Законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;
 • Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в містах компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
 • Підготовку та виконання відповідних бюджетів;
 • Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
 • Взаємодію з органами місцевого самоврядування;
 • Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Розівська районна державна адміністрація здійснює державний контроль за:

 • збереженням і раціональним використанням державного майна;
 • станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
 • використанням та охороною земель лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
 • охороною пам’яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
 • додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;
 • додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;
 • додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживача;
 • додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;
 • охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
 • додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
 • додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;
 • додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
 • діяльністю забудовників, пов’язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб
 • виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об’єктів, інженерних та транспортних комунікацій;
 • станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).

Для реалізації наданих повноважень Розівська районна державна адміністрація має право:

 • проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямах, визначених статтею 16 закону «Про місцеві державні адміністрації»;
 • залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять до компетенції місцевих державних адміністрацій, а також залучати громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання, наукові установи та консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання, до підготовки аналізів регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;
 • одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій їх філіалів і відділень незалежно від форм власності;
 • давати згідно з чинним законодавством обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і громадянам з контрольованих питань, порушувати питання про їх відповідальність у встановленому законом порядку;
 • здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним законодавством.

 

Положення про структурні подрозділи

 

Апарат райдержадміністрації

Положення про відділ організаційної роботи апарату Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Положення про відділ кадрової роботи апарату Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Положення про юридичний сектор апарату Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Положення про управління соціального захисту населення Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Положення про управління фінансів Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Положення про відділ економічного розвитку і торгівлі Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Положення про відділ агропромислового розвитку Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Положення про відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань цивільного захисту населення Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Положення про службу у справах дітей Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Положення про відділ освіти, молоді та спорту Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Положення про сектор з питань культури, туризму та архівної справи Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Положення про сектор з питань надання адміністративних послуг Розівської районної державної адміністрації Запорізької області

Колегії районної державної адміністрації

 

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у ІІ півріччі 2019 року

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у І півріччі 2019 року

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у ІІ півріччі 2018 року

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у ІІ кварталі 2018 року

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у І кварталі 2018 року

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у ІІ кварталі 2017 року

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у І кварталі 2017 року

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у ІІ півріччі 2016 року

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у І півріччі 2016 року

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у ІІ півріччі 2015 року

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у І півріччі 2015 року

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у ІІ півріччі 2014 року

Попередній перелік питань для розгляду на засіданні колегії Розівської районної державної адміністрації Запорізької області у І півріччі 2014 року

 

Апарат райдержадміністрації

 

№ з/п

Керівництво

П.І.Б.

керівника

Телефон, факс,

e-mail

Поштова адреса

Графік прийому громадян

1

Керівник апарату райдержадміністрації

Вакансія

-

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Каштанова, 14, смт Розівка, Розівський район, Запорізька область, 70300

Друга п’ятниця місяця з 9.00 до 12.00

четверта п’ятниця місяця з 14.00 до 16.00

 

 

№ з/п

Відділи апарату райдержадміністрації

П.І.Б.

керівника

Телефон, факс,

e-mail

Поштова адреса

1

Відділ з організаційно-правових питань та кадрової роботи

Малова Наталя Борисівна

97-1-10, 97-2-06(ф)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

97-4-37, 97-2-06(ф)

вул. Каштанова, 14, смт Розівка, Розівський район, Запорізька область, 70300

2

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Дьяков Сергій Олександрович

99-5-69, 99-0-16 (ф)

вул. Центральна, 104, смт Розівка, Розівський район, Запорізька область, 70300

 

Відділ з організаційно-правових питань та кадрової роботи апарату райдержадміністрації, начальник відділу Малова Наталя Борисівна, 97-1-10, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

- організаційне забезпечення діяльності голови районної державної адміністрації, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, взаємодіє з іншими відділами, управліннями, службами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.

- реалізація єдиної державної політики з питань державної служби;

- організація і здійснення кадрової роботи;

- реалізація завдань з питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації.

- правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

- представлення інтересів райдержадміністрації в судах.

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації, начальник відділу Дьяков Сергій Олександрович, 99-0-16

- ведення персоніфікованого обліку виборців;

- складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

Керівництво райдержадміністрації

 

№ з/п

Керівництво

райдерж-адміністрації

П.І.Б.

керівника

Телефон, факс,

e-mail

Поштова адреса

Графік прийому громадян

1

Голова районної державної адміністрації

Ревут Володимир Федорович

97-2-06 (ф)

97-2-21

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Каштанова, 14, смт Розівка, Розівський район, Запорізька область, 70300

Перший понеділок місяця з 9.00 до 12.00

третій понеділок місяця з 14.00 до 17.00

2

Заступник голови райдержадміністрації

Філіпович Валерій Володимирович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Каштанова, 14, смт Розівка, Розівський район, Запорізька область, 70300

Перший вівторок місяця з 9.00 до 12.00

третій вівторок місяця з 14.00 до 17.00

3

Керівник апарату райдержадміністрації

Вакансія

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Каштанова, 14, смт Розівка, Розівський район, Запорізька область, 70300

Друга п’ятниця місяця з 9.00 до 12.00

четверта п’ятниці місяця з 14.00 до 16.00

 


 

Розподіл обов’язків в районній державній адміністрації між головою, його першим заступником, заступником голови, керівником апарату