Перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню

 

Затверджено

Наказом завідувача сектору

з питань  культури, туризму

та архівної справи

№ 10 від 02.03.2018

 

ПЕРЕЛІК
відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню в секторі з питань культури, туризму та архівної справи Розівської райдержадміністрації

 

 

з/п

     Назва категорії

публічної інформації

    або документів

        Відповідальний

структурний підрозділ за

  облік та оприлюднення

   публічної інформації

Періодичність оприлюднення

1

                    2

                          3

                 4

1      Інформація про місце знаходжен   Сектор з питань культури,               Невідкладно, але не

        ня, поштову адресу, номери            туризму та архівної справи               пізніше ніж протягом

        контактних телефонів, адресу                                                                        5 робочих днів з дня

        електронної пошти                                                                                          оновлення або    

                                                                                                                                    внесення   

                                                                                                                                   змін до відповідних

                                                                                                                                   документів

 

2      Перелік вхідних документів           Сектор з питань культури                   Невідкладно, але не

                                                                   туризму та архівної справи                  пізніше ніж у                  

                                                                   райдержадміністрації                            вівторок

        що містять публічну                                                                                        тижня, наступного за

        інформацію                                                                                                       звітним

 

3       Перелік вихідних документів         Сектор з питань культури                   Невідкладно, але не       

                                                                    туризму та архівної справи                  пізніше ніж у івторок

         що містять публічну                                                                                        тижня, наступного за  

           інформацію                                                                                                      звітним

 

4       Інформація про нормативно-           Сектор з питань культури                  Невідкладно, але не

         правові засади діяльності                 туризму та архівної справи                 пізніше ніж протягом

                                                                                                                                   5 робочих днів з дня  

                                                                                                                                   офіційного отримання

         Конституція України, Закони                                                                          відповідних змін до

         України «Про місцеві                                                                                       чинного

                                                                                                                                     законодавства

         державні адміністрації»                                                                                   України

        

5       Інформація про організаційну,        Сектор з питань культури                  Невідкладно, але не

         структурну, місію, функції,             туризму та архівної справи                  пізніше ніж протягом

         повноваження, основні                                                                                    робочих днів з дня

         напрями діяльності                                                                                          оновлення або  

                                                                                                                                    внесення

                                                                                                                       змін до відповідних

                                                                                                                       документів

 

6       Положення про сектор з                  Сектор з питань культури                Невідкладно, але не

         питань культури, туризму               туризму та архівної справи              пізніше ніж протягом 5

         та архівної справи                                                                                         робочих днів з дня

                                                                                                                                  внесення змін до

                                                                                                                                  Положення

 

 

 

 

7          Інформація про механізми              Сектор з питань культури                Невідкладно, але не

            чи процедури, за допомогою          туризму та архівної справи             пізніше 5 робочих

            яких громадськість може                                                                           днів оновлення або 

            представляти свої інтереси                                                                        внесення змін до

            або в інший спосіб впливати на                                                               відповідних документів

            реалізацію повноважень

            сектору

 

8          Плани проведення та порядок        Сектор з питань культури             Невідкладно, але не

            денний засідань ради                      туризму та архівної справи           пізніше ніж протягом

                                                                                                                                5 робочих днів з дня

                                                                                                                                затвердження плану та

                                                                                                                    порядку денного 

                                                                                                                    відповідного засідання

 

9          Плани та порядок денний               Сектор з питань культури Невідкладно, але не

засідань Координаційних рад        туризму та архівної справи пізніше ніж протягом 5 

при управлінні соціального                                                                      робочих днів з дня

захисту населення                                                                                     затвердження планівта

райдержадміністрації                                                                                порядку денного

                                                                                                                     відповідного засідання

 

10         Правила внутрішнього                     Сектор з питань культури             Невідкладно, але не

трудового розпорядку                      туризму та архівної справи           пізніше ніж протягом 5

та розпорядок роботи                                                                                 робочих днів з дня

                                                                                                                  оновлення або внесення                                                                                       

                                                                                                                   змін до документів

 

11        Вакансії, порядок та                        Сектор з питань культури              Невідкладно, але не

умови проходження                        туризму та архівної справи          пізніше ніж протягом 5

оголошених конкурсів                                                                            робочих днів з дня

на заміщення вакантних                                                                        оголошення відповідного    

посад                                                                                                        конкурсу

 

12        Графіки особистих                           Сектор з питань культури              Невідкладно, але не

            прийомів громадян                           туризму та архівної справи            пізніше ніж протягом 5

та особистих виїзних                                                                                  робочих днів з дня

прийомів громадян                                                                                   оновлення або внесення

керівництвом                                                                                             змін до документа

графіки проведення

прямих «гарячих»

телефонних ліній

 

13         Порядок опрацювання                     Сектор з питань культури             Невідкладно, але не

            та розгляду запитів щодо                 туризму та архівної справи           пізніше ніж протягом 5

надання публічної                                                                                     робочих днів з дня

інформації                                                                                               оновлення або внесення

                                                                                                                  змін до документа      

                                                               

 

 

 

14     Зразки форм для подання              Сектор з питань культури               Невідкладно, але не                                   

запитів до сектору з питань          туризму та архівної справи            пізніше ніж протягом  5

культури, туризму та                                                                               робочих днів з дня 

архівної справи                                                                                       оновлення або внесення 

отримання  публічної інформації                                                          змін до відповідних

                                                                                                                   форм

                                                                           

                                                                                                                             

 

    15    Інформація про місця надання       Сектор з питань культури            Невідкладно, але не   

форм запитів та про спеціально     туризму та архівної справи         пізніше ніж протягом 5

відведені місця для роботи                                                                 робочих днів з дня

запитувачів з документами чи                                                           зміни розташування

їх копіями                                                                                           відповідних місць

 

 

 16    Звіти про задоволення запитів        Сектор з питань культури               Невідкладно, але не

на публічну інформацію, які          туризму та архівної справи           пізніше ніж протягом 5

надійшли до сектору                                                                           робочих днів з дня

у відповідні періоди                                                                             затвердження звіту

            

 

     17   Інформація про облік та                    Сектор з питань культури           Невідкладно, але не

оприлюднення публічної                   туризму та архівної справи       пізніше ніж протягом 5

інформації, якою володіє                                                                         робочих днів з дня

Сектор з питань культури                                                                  оновлення або внесення

             туризму та архівної справи                                                                змін

 

 

     18   Переліки відомостей, що                Сектор з питань культури              Невідкладно, але не

зберігаються в секторі              туризму та архівної справи               пізніше протягом 5

культури, туризму та                                                                                 робочих днів з дня

архівної справи та містять                                                                 оновлення або внесення

службову та конфіденційну і                                                               змін

            нформацію                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Завідувач сектору з питань

культури, туризму та архівної

справи райдержадміністрації                                                Н.О. Воробель