Методичні рекомендації щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Обмеження

Суть обмеження чи інших дій (заборони, зобов’язання тощо)

Довідково

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
(ст. 7)

Забороняється займатися
іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
займатися викладацькою, науковою і творчою діяльністю, медичною практикою, інструкторською та суддівською практикою із спорту.

Забороняється
входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
здійснювати функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляти інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства.

 

Забороняється
володіти корпоративними правами будь-якого товариства, бути учасником або акціонером товариства, що має на меті отримання прибутку.

 

Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)
(ст. 8)

Забороняється
одержувати дарунки (пожертви) безпосередньо або через інших осіб від юридичних або фізичних осіб: – за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами; – якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
приймати дарунки якщо:
одноразово вартість дарунків не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (станом на 01.01.2012 року – не більше 502 грн.);
сукупна вартість дарунків, отриманих з одного джерела протягом року не перевищує однієї мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2012 року – не більше 1004 грн.); – даруються (здійснюються) близькими особами (діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки);
одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Обмеження щодо роботи близьких осіб
(ст.9)

Забороняється
мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб
або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

 

Фінансовий контроль
(ст. 12)

НЕОБХІДНО
щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

 

НЕОБХІДНО
до 1 травня 2012 року подати до податкових органів Декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). (Стаття 12 Закону України "Про державну службу")

Це положення діятиме лише у 2012 році, оскільки з 1 січня 2013 року набуває чинності новий Закон України "Про державну службу" яким передбачено подання лише однієї Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

необхідно
у разі відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента в 10-денний строк письмово повідомити про це податкові органи.

 

Обмеження щодо використання службового становища
(ст. 6)

Забороняється
неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти).

 

Забороняється
неправомірно сприяти призначенню на посаду.

Забороняється
неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб.

Забороняється
неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування
(ст.10)

Забороняється
протягом року з дня припинення повноважень:укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності, якщо особи здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих підприємств, установ чи організацій; – розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень; – представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.

 

Вимоги щодо прозорості інформації
(ст.16)

Забороняється
відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом.

Забороняється
відносити до інформації з обмеженим доступом інформацію про: – розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається чи одержується; – розміри, види оплати праці;інформацію за правочинами, які підлягають обов'язковій державній реєстрації; – інформацію про дарунки (пожертви).

Забороняється
надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Заборона одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно
(ст.17)

забороняється
Органам державної влади, органам місцевого самоврядування одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуги та майно.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
одержувати благодійну допомогу з дотриманням вимог Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", а також положень статей 2, 13, 51 Бюджетного кодексу України і розпорядження КМУ від 14 квітня 2009 року №417-р.Відсторонення державного службовця від виконання повноважень
(ст.22)

Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді до розгляду справи судом. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.

 

Занесення відомостей
до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
(ст.21)

Відомості про осіб, яких: – притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили); – притягнення до цивільно-правової відповідальності;накладення дисциплінарного стягнення; заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

 

Звільнення державного службовця за притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення
(ст.22)

яких притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених цим Законом, підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

 


УВАГА! Адміністративне стягнення
за вчинення корупційного правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Щодо порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, то адміністративне стягнення за вчинення цього правопорушення може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.